QUẢN LÝ MỘC NHÀ MÁY NHUỘM

MẺ ĐÃ NHUỘM SAU ĐÓ CHUYỂN MÀU ?

Các bước thực hiện mẽ chuyển màu

Các bước thực hiện đối với mẻ đã nhuộm sau đó chuyển màu:

Bước 1: vào “Kho mộc -> phân mẻ” chọn mẻ cần chuyển màu, sau đó nhấn button “Đưa mẻ về kho mộc” dùng để trả các cây đã nhuộm về lại kho mộc.

Bước 2: sau khi đưa nhấn button “Hàng chuyển màu” để xác nhận mẻ đó được chuyển thành màu mới. Mẻ chuyển màu sẽ được phần mềm quét màu tím và không cho phép người dùng được xóa mẻ đó.

Bước 3: tiếp tục phân lại mã mẻ mới và mã màu mới ( lưu ý mã mẽ mới sẽ ko cho phép trùng mã mẽ cũ).

Lưu ý: khi đối với mẻ chuyển màu phần quản lý thông tin phiếu cân màu cũ sẽ vẫn được lưu trữ lại trên hệ để khách hàng đối chiếu lại lượng hóa chất đã sử dụng cho mẻ ban đầu.

"YouTube : Qui trình xuất kho sử dụng PDA

TẠO MẺ GHÉP TỪ NHIỀU MẺ KHÁC NHAU ?

Các bước thực hiện mẽ chuyển màu

Các bước thực hiện đối với mẻ ghép như sau, trường hợp cụ thể như sau:

Mẻ 1: mã mẻ sx: 001, loại hàng: Cotton , số cây: 10 cây, kg: 200.5

Mẻ 2: mã mẻ sx: 002, loại hàng: TC, số cây: 5, kg: 100

Mẻ 1 + 2 được phân chung mẻ ghép là “G003” các bước thực hiện như sau:

Bước 1: vào “Kho mộc -> phân mẻ” chọn mẻ 001 và 002 đặt chung mẻ ghép là “G003“.

Bước 2: sau đó in phiếu sản xuất, phiếu sản xuất các thông tin sẽ hiện như sau: mã mẻ: 001,002, loại hàng: Cotton, TC, Số cây: 15 , Kg: 300.5

Bước 3: phần tạo phiếu cân màu & trợ chất nhuộm cũng hiện tương tự phiếu sản xuất.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRẠM CÂN

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRẠM CÂN CHẤT LỎNG TỰ ĐỘNG

Hướng dẫn thực hiện cân chất lỏng tự động

Các bước thực hiện cân:

Bước 1: quét barcode “ID Phiếu” cần cân phần mềm sẽ tự động hiển thị danh sách các hóa chất cần cân và phần mềm sẽ báo đèn cho dãy A hoặc B cho người cân đặt thùng chứa lên bàn cân dãy A hoặc B.

Bước 2: nhấn “Cân bì” hệ thống sẽ tự bơm đủ lượng hóa chất cần cân.

Lưu ý: có 2 vấn đề chính cần lưu ý trong quá trình cân là

  • Thay thùng: trong quá trình cân người dùng được phép thay n thùng chứa ( ví dụ: cần cân 50kg mà thùng chứa tối đa mỗi thùng là 30kg, như vậy phần mềm sẽ cho thực hiện trong quá trình cân được phép thay 2 thùng).
  • Thay kệ chứa: trong quá trình cân bồn chứa đang bơm hết hóa chất, phần mềm sẽ cho phép người dùng thay bồn chứa khác và sau đó tiếp tục cân lượng còn lại.

Lưu ý: khi đối với mẻ chuyển màu phần quản lý thông tin phiếu cân màu cũ sẽ vẫn được lưu trữ lại trên hệ để khách hàng đối chiếu lại lượng hóa chất đã sử dụng cho mẻ ban đầu.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRẠM CÂN THUỐC NHUỘM

Hướng dẫn thực hiện cân chất lỏng tự động

Các bước thực hiện cân:

Bước 1: quét barcode “ID Phiếu” cần cân phần mềm sẽ tự động hiển thị danh sách các hóa chất cần cân và phần mềm sẽ báo đèn cho dãy A hoặc B cho người cân đặt thùng chứa lên bàn cân dãy A hoặc B.

Bước 2: nhấn “Cân bì” hệ thống sẽ tự bơm đủ lượng hóa chất cần cân.

Lưu ý: có 2 vấn đề chính cần lưu ý trong quá trình cân là

  • Thay thùng: trong quá trình cân người dùng được phép thay n thùng chứa ( ví dụ: cần cân 50kg mà thùng chứa tối đa mỗi thùng là 30kg, như vậy phần mềm sẽ cho thực hiện trong quá trình cân được phép thay 2 thùng).
  • Thay kệ chứa: trong quá trình cân bồn chứa đang bơm hết hóa chất, phần mềm sẽ cho phép người dùng thay bồn chứa khác và sau đó tiếp tục cân lượng còn lại.

Lưu ý: khi đối với mẻ chuyển màu phần quản lý thông tin phiếu cân màu cũ sẽ vẫn được lưu trữ lại trên hệ để khách hàng đối chiếu lại lượng hóa chất đã sử dụng cho mẻ ban đầu.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRẠM CÂN THÀNH PHẨM

Hướng dẫn thực hiện cân chất lỏng tự động

Các bước thực hiện cân:

Bước 1

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XÁC NHẬN CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT

Hướng dẫn thực hiện cân chất lỏng tự động

Các bước thực hiện cân:

Bước 1

 

QUẢN LÝ NHÀ MÁY DỆT

TẠO CÔNG THỨC DỆT ĐỂ QUẢN LÝ SỢI BÊN NHÀ GIAO CÔNG DỆT ?

Tạo công thức dệt để theo dõi hàng gia công Dệt:

Các bước chính để thực hiện theo dõi hàng gia công Dệt:

Bước 1: tạo công thức dệt cho từng loại mộc.

Bước 2: nhập sợi từ nhiều nhà cung cấp.

Bước 3: xuất kho sợi với mục đích “Xuất sợi gia công dệt“.

Bước 4: nhập mộc với mục đích “Nhập hàng gia công dệt”

Bước 5: theo dõi nhập xuất tồn bên nhà dệt.

BAO TIN SOFTWARE

ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN